REGLAMENTAS

Čempionato reglamentas – tai pagrindinis dokumentas, pagal kurį organizuojamas 10-iasis Lietuvos vanojimo čempionatas. 

Reglamento turinys
1. Čempionato organizatorius ir partneriai. 
2. Čempionato dalyviai ir jų registracija.
3. Varžybų tvarka.
4. Teisėjų komiteto funkcijos.
5. Pasirodymų vertinimas bei rezultatų paskelbimas.
6. Vertinimas.
7. Skundų pateikimas bei nagrinėjimas.
8. Pasirengimo čempionatui tvarka bei informacijos sklaida.
9. Prizai bei apdovanojimai.
10. Rėmėjų teises ir pareigos.
11. Stebėtojų bei ekspertų teisės ir pareigos.

1. Čempionato organizatorius ir partneriai

1.1 Čempionato Organizatorius yra „Lietuvos pirties SPA federacija“. Čempionato reglamentą tvirtina renginio organizatorius.
1.2 Čempionato organizavimo partneriai yra „Lietuviškos pirties bičiulių draugija“ ir „Lietuviškos pirties akademija“. Partneriai dalyvauja organizacinio komiteto, teisėjų kolegijos formavime, prisideda žmogiškaisiais resursais organizuojant čempionatą, įsteigia prizus.
1.3 Sprendžiant visus Čempionato organizavimo klausimus, galutinio sprendimo teisę turi Organizacinis komitetas. Šią teisę apriboja tik Čempionato Reglamentas.
1.4 Organizacinį komitetą, suderinęs su partneriais, sudaro ir savo įsakymu paskelbia Organizatorius.
1.5 Organizacinio komiteto nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos piliečiai, su kurių kandidatūromis sutinka Organizatorius ir Partneriai.
1.6 Čempionato Organizacinis komitetas prireikus sudaro reikiamą skaičių Vykdomųjų komitetų.
1.7 Visi Organizacinio komiteto nariai dirba neatlygintinai. Organizatorius garantuoja Organizaciniam komitetui darbo sąlygas bei priemones.

2. Čempionato dalyviai ir jų registracija

2.1. Dalyvauti Čempionate gali kiekvienas pilnametis Lietuvos pilietis, tačiau jis turi priklausyti kokiai nors pirties organizacijai, mokyklai ar klubui.
2.2. Organizacinis komitetas turi teisę nurodyti amžiaus bei kvalifikacinius reikalavimus dalyviams, taip pat nustatyti starto mokestį.
2.3. Kiekvienas dalyvis privalo iki 2022 rugsėjo 10 dienos, 12 valandos užpildyti dalyvio registracijos anketą ir sumokėti 100 eurų dalyvio mokestį. Dalyvių skaičius ribotas. Pateikti duomenys bei dalyvio pasirodymai yra vieša informacija.

3. Bendroji varžybų tvarka

3.1. Čempionatas trunka dvi dienas. Pirmoji diena – pusfinalis. Dalyvis privalo atlikti privalomąją programą – klasikinį vanojimą bei privalomuosius vanojimo technikos elementus. Antroji diena – finalas. Finale dalyvauja 6 vanotojai. Dalyvis privalo atlikti laisvąją programą.
3.2. Teisėjų Komisija, vadovaudamasi Čempionato Vertinimo kriterijais, įvertina kiekvieną pasirodymą bendra balų suma. Abiejų dienų balai nesumuojami.
3.3. Oficialūs Čempionato rezultatai yra kiekvienam dalyviui užpildyti vertinimo lapai, kuriuose pažymėti teisėjų individualūs vertinimai.
3.4. Kiekvieno pasirodymo įvertinimas yra sudaromas iškart po pasirodymo, Čempionato sekretoriaus fiksuojamas ir vėliau negali būti keičiamas.
3.5. Pasirodymų eiliškumas nustatomas burtų keliu kiekvieną dieną atskirai.
3.6. Kiekvieną dalyvį ir jo modelį registracijos metu, prieš burtų traukimą, apžiūri Čempionato gydytojas. Jis turi teisę iškilus rimtam įtarimui dėl jų sveikatos būklės siūlyti Teisėjų komisijai uždrausti dalyvio pasirodymą.
3.7. Kiekvienas dalyvis Čempionate pasirodo savo rizika ir atsakomybe. Čempionato organizatorius neatsako už dalyvio pasirodymo pasekmes jo sveikatai.
3.8. Čempionato dalyviai (vanotojai bei modeliai) pasirodymuose negali būti nuogi (minimali apranga – kelnaitės).

4. Teisėjų komitetas ir sekretoriatas

4.1. Teisėjų komitetą sudaro teisėjai ir vyriausiasis teisėjas.
4.2. Pasirodymus vertina teisėjų komitetas, sudarytas iš ne mažiau kaip 5 teisėjų.
4.3. Čempionatą pasirodymus stebi vyriausiasis teisėjas, ekspertai ir čempionato stebėtojai.
4.4. Čempionato dalyviai negali būti teisėjais.
4.5. Vyriausiasis teisėjas vertinime nedalyvauja, bet prižiūri čempionato vertinimo eigą, pristato dalyvius.
4.6. Sekretoriatą sudaro: sekretoriato koordinatorius, atsakingas sekretorius, sekretorius ir sekretorius- asistentas.
4.7. Sekretoriato koordinatorius atsakingas už sekretoriato darbui reikalingų dokumentų paruošimą, pareigų sekretoriate paskirstymą.
4.8. Atsakingasis sekretoriaus rūpinasi rezultatų apdorojimui reikalinga programine įranga, suvedinėja rezultatus, atlieka skaičiavimą.
4.9. Sekretorius-asistentas surenka balsavimo biuletenius, užtikrina ryšį tarp teisėjų ir sekretoriato.

5. Pasirodymų vertinimas bei rezultatų paskelbimas

5.1. Kiekvienas teisėjas kiekvieno dalyvio įvertinimui gauna oficialų vertinimo lapą. Visi lapai yra registruojami ir pasirašomi Čempionato sekretoriaus.
5.2. Vertinimo lapą sudaro Teisėjų komitetas ir patvirtina Organizacinis komitetas. Jame surašomi vertinimo kriterijai, jų išaiškinimai, paliekama vietos pastaboms.
5.3. Pagrindinė teisėjo pareiga – sąžiningai, tvarkingai ir nepriklausomai užpildyti vertinimo lapą.
5.4. Vertinimo lapas pildomas 2 egzemplioriais: juodraštis ir švarraštis. Švarraštis atiduodamas sekretoriui iki kito dalyvio pasirodymo pradžios. Vertinimo lapų duomenys yra slapti ik Čempionato etapo pabaigos.
5.5. Teisėjų Komisija, vadovaudamasi Čempionato vertinimo taisyklėmis, įvertina kiekvieną pasirodymą bendra balų suma.
5.6. Visiems dalyviams baigus pasirodymus, sekretorius suskaičiuoja balus ir užpildo varžybų protokolą.
5.7. Jei sutaptų dviejų dalyvių vienoda balų suma, tai aukščiau įvertintas būtų tas dalyvis, kurio balai už techninius elementus būtų aukštesni. Jei ir techniniai balai sutaptų, tuomet abu dalyviai pasidalintų bendra vieta.
5.8. Abiejų dienų rezultatai sumuojami atskirai. Pirmosios dienos rezultatai neturi įtakos antrosios dienos pasirodymų rezultatams.
5.9. Rezultatai skelbiami po paskutinio dalyvio pasirodymo.
5.10. Teisėjų komisija vienintelė turi teisę uždrausti arba nutraukti dalyvio pasirodymą, jam pažeidus taisykles ar viešąją tvarką.
5.11. Visi teisėjų komisijos posėdžių protokolai yra vieša informacija ir privalo būti paskelbti kuo skubiau po varžybų.
5.12. Teisėjų komisijos sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.

6. Vertinimo balai

6.1. Pasirodymas vertinamas šešių balų sistemoje:

0 – kriterijus neįvykdytas;
1 – kriterijus praktiškai neišpildytas;
2 – kriterijus silpnai išpildytas;
3 – kriterijus išpildytas patenkinamai;
4 – kriterijus išpildytas gerai;
5 – kriterijus išpildytas labai gerai;
6 – kriterijus puikiai išpildytas.

7. Skundų pateikimas bei nagrinėjimas

7.1.Visi skundai ir pastabos dėl varžybų eigos yra pateikiami Čempionato sekretoriatui rašytine forma, susimokėjus 100 euru mokestį. Jei skundas patenkinamas, pinigai grąžinami, jei nepatenkinamas, mokestis lieka organizatoriams.
7.2. Skundai nagrinėjami tik varžybų dieną. Skundus nagrinėja Teisėjų komisija.

8. Pasirengimas čempionatui ir informacijos sklaida

8.1. Visuomenei bei žiniasklaidos atstovams Čempionatas pristatomas organizatoriaus. Informacija apie čempionatą skelbiama organizatoriaus ir organizacinių partnerių tinklapiuose.
8.2. Siekiant užtikrinti pasirodymų saugumą bei rimtį, Čempionato pasirodymai techninėmis priemonėmis fiksuojami tik su Organizatoriaus leidimu.
8.3. Oficialūs Čempionato rezultatai, fotomedžiaga, video įrašai bei teisėjų komentarai skelbiami viešai organizatoriaus tinklalapyje.
8.4.Visoje Čempionato komunikacijoje minimi Organizatoriaus, partnerių ir rėmėjų logotipai.

9. Prizai ir apdovanojimai

9.1. Prizinis fondas – 6000 euru.
9.2. Kiekvienas čempionato dalyvis gauna diplomą, organizatoriaus įsteigtą prizą bei rėmėjų dovanas.
9.3. Išskirtinėmis rėmėjų dovanomis apdovanojamos trys prizinės vietos. Prizininkai gauna diplomą, rėmėjų dovanas. Čempionato organizatorius pirmų trijų vietų laimėtojams įsteigia piniginius prizus:
I vieta – 600 eu, II vieta – 300 eu, trečia vieta – 100 eu.
9.4. Skiriami papildomi prizai: „Už geriausią vanojimo techniką“ (pagal bendrą techninių kriterijų vertinimą), „Už artistiškumą“.
9.5. Papildomų nominacijų gali būti ir daugiau.

10. Rėmėjų teisės ir pareigos

10.1. Rėmėjais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
10.2. Generaliniu rėmėju tampama, paskyrus ne mažesnę kaip 5000 eurų paramą.
10.3. Renginio pagrindinio rėmėjo statusas gaunamas paskyrus ne mažesnę kaip 1000 eurų sumą.
10.4. Rėmėjais įvardijami paskyrusieji ne mažiau kaip 300 euru.

11. Stebėtojų bei ekspertų teisės ir pareigos

11.1. Stebėtojais ir ekspertais gali būti fiziniai asmenys, gavę oficialų LPSPAF kvietimą.
11.2. Stebėtojai turi teisę stebėti čempionatą, raštu pateikti savo pastebėjimus LPSPAF teisėjų kolegijai dėl čempionato eigos.
11.3. Ekspertai turi teisę stebėti čempionatą ir pateikti savo pastebėjimus dėl čempionato eigos; pasibaigus kiekvieno etapo balsavimui ir paskelbus rezultatus, susipažinti su balsavimo protokolais; dalyvauti diskusijose su teisėjais prieš prasidedant balsavimui ir jam pasibaigus. Ekspertai gali žymėtis pastabas ar pildyti vertinimo lapus savo asmeniniams poreikiams (vertinimo lapo pavyzdys pateikiamas viešai ir prieinamas visiems), tačiau negali daryti įtakos teisėjų darbui. Čempionato pasirodymus ekspertai stebi iš specialiai paskirtos vietos, atskirai nuo teisėjų kolegijos. Ekspertai gali filmuoti ar fotografuoti dalyvių pasirodymus, jei tai netrukdo dalyviams ir teisėjams.

  1. Reglamento priedai

12.1 Prie šio reglamento pateikiami tokie priedai:

12.1.1 Vertinimo kriterijai;

12.1.2 Papildomi dokumentai:

12.1.2.1 Dalyvio anketa;

12.1.2.2 Klasikinio vanojimo technikos elementų aprašymas;

12.1.2.3 Pusfinalio teisėjavimo lapo forma;

12.1.2.4 Finalo teisėjavimo lapo forma.

12.2 Reglamento priedus tvirtina renginio organizatorius.

 

Reglamentas patvirtintas: 2022 m. liepos 17 d.


KLASIKINIO VANOJIMO TECHNIKOS ELEMENTŲ APRAŠYMAS

Klasikinio vanojimo sąvoka

Klasikinis vanojimas atliekamas garinėje, kur ant įkaitusių akmenų pilant vandenį kuriama vanojimui reikalinga garo atmosfera. Vienu metu vanojama ne daugiau kaip dviem vantomis, klientas nuo perkaitimo apsaugomas padedant vėsią vantą po galva ir pridengiant veidą. Vanojimas pradedamas klientui gulint ant nugaros, po to apsivertus vanojama priekinė kūno dalis ir baigiama vanoti vėl nugara. Šiluminio poveikio stiprumas kinta taip: pradedant nuo lengvo šildymo, palaipsniui einama iki šiluminės kulminacijos, o ją pasiekus, kūnas atvėsinamas, nuimant perteklinį karštį.

10 privalomųjų klasikinio vanojimo technikos elementų

1. Vėdavimas – bekontaktis judesys. Atliekamas viršutinėje garinės dalyje, judesiai plastiški, sukamieji arba skersiniai.
Tikslas – švelnus šiluminis poveikis organizmui, emocinės įtampos pašalinimas, pažintis su garu, garo valdymas.

2. Supažindinimas su garu. Atliekamas visiškai prie kūno, leistinas vos juntamas kontaktas. Judesiai intensyvūs, gali būti skersiniai, išilginiai, sukamieji. 
Tikslas – šiluminio poveikio padidinimas, švelni adaptacija prie procedūros temperatūrinio režimo.

3. Supažindinimas su vantomis. Atliekamas vantos lapams lengvai kontaktuojant su kūnu. Lapuotoji vantos dalis turi nuolat judėti. Vibracijos kryptis tiek vertikali, tiek horizontali. Vanta kūno atžvilgiu gali būti skirtingose plokštumose. 
Tikslas – raumenų atpalaidavimas, nervinių galūnėlių suaktyvinimas, šiluminių pojūčių kūno paviršiuje išlyginimas. 

4. Glostymas. Vantos, visa plokštuma priglaustos prie kūno, neskubiai juda kūno paviršiumi.
Tikslas – poveikis nervų sistemai, sumažinamas nervinis dirglumas, išlyginami šiluminiai pojūčiai.

5. Plekšnojimas. Pakėlus į viršų vantą, užsimojus smūgiuojama, sustabdant vantą ties pat kūno paviršiumi. Užsimojus vantos viršutinė dalis smūgiuoja, o vėduoklės centras sudaro garo pagalvėlę. Šiluminio poveikio stiprumas priklauso nuo pradinės veiksmo fazės intensyvumo ir aukščio. Plekšnojimų kryptis – išilgai masyvių raumenų skaidulų.
Tikslas – intensyvus šiluminis ir mechaninis poveikis odai, veninės kraujotakos suaktyvinimas, odos valymas.

6. Tempimas. Atliekamas vantas lengvai spaudžiant ir laikant už kotų, tiek išilgai, tiek skersai raumenų skaidulų visa vantos vėduoklės plokštuma. Vantos juda nuo centro į šalis, išilgai raumenų skaidulų arba lygiagrečiai, priešpriešiais viena kitai, skersai raumenų skaidulų.
Tikslas – ištempti raumenis, padidinti raiščių elastingumą ir tvirtumą, sąnarių judrumą.

7. Šlavimas. Vanta vertikalioje padėtyje lapuotąja dalimi žemyn juda prie pat kūno paviršiaus, beveik šluodama lapų galiukais.
Tikslas – kapiliarų išplėtimas, dėl ko masažuojamoje vietoje pasireiškia reaktyvinė hipertermija (padidėjęs kraujo srautas), gerėja odos aprūpinimas krauju, ji tampa stangresnė.

8. Kompresai. Maksimaliai karšta vanta prispaudžiama prie tam tiktų kūno zonų (pėdų, blauzdų, sėdmenų, juosmens, sprando, pilvo, krūtinės arba prie skaudamų vietų, išskyrus širdies plotą arba neseniai užgijusias žaizdas).
Tikslas – teigiamas poveikis kaulams, raumenims, skrandžiui, žarnynui.

9. Plakimas. Serija smūgių visa vantos lapuotosios dalies plokštuma per kūno paviršių. Užsimojimo amplitudė ir intensyvumas gali būti skirtingas. Judesys gali būti atliekamas skersai ir išilgai raumenų skaidulų.
Tikslas – sustiprinti limfos tekėjimą, pagreitinti kraujotaką.

10. Trynimas. Intensyvūs beržinių arba žolinių vantų judesiai įvairiomis kryptimis. Vanta dedama ant įkaitinto kūno, prispaudžiama rankomis. Atliekamas judesys įvairiomis kryptimis.
Tikslas – druskų apykaitos pagerinimas, sąnarių traumų profilaktika ir gydymas, odos maitinimo gerinimas, negyvų ląstelių šalinimas.