REGLAMENTAS

Čempionato reglamentas – tai pagrindinis dokumentas, pagal kurį organizuojamas 11 – asis Lietuvos vanojimo čempionatas.

Reglamento turinys
1. Čempionato organizatorius ir partneriai.
2. Čempionato dalyviai ir jų registracija.
3. Bendrojo varžybų tvarka.
4. Teisėjų komiteto funkcijos.
5. Dalyvių pasirodymų tvarka.
6. Pasirodymų vertinimas bei rezultatų paskelbimas.
7. Vertinimas.
8. Skundų pateikimas bei nagrinėjimas.
9. Pasirengimo čempionatui tvarka bei informacijos sklaida.
10. Prizai bei apdovanojimai.
11. Rėmėjų teisės ir pareigos.
12. Stebėtojų bei ekspertų teisės ir pareigos.
13. Reglamento priedai.

1. Čempionato organizatorius ir partneriai
1.1 Čempionato Organizatorius yra „Lietuvos pirties SPA federacija“. Čempionato reglamentą tvirtina „Lietuvos pirties SPA federacijos“ prezidentas..
1.2 Čempionatas gali turėti organizavimo partnerius, kurių teisės ir pareigos apibrėžiamos atskiromis sutartimis.Organizavimo partneriai prisideda žmogiškaisiais resursais, informacijos sklaida, įsteigia prizus.
1.3 Sprendžiant visus čempionato organizavimo klausimus, galutinio sprendimo teisę turi Organizacinis komitetas. Šią teisę apriboja tik čempionato reglamentas.
1.4 Organizacinį komitetą sudaro LPSPAF prezidentas, čempionato vyriausiasis teisėjas ir sekretoriato koordinatorius. Organizacinio komiteto sudėtį savo įsakymu paskelbia LPSPAF prezidentas.
1.5 Organizacinio komiteto nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos piliečiai.
1.6 Čempionato organizacinis komitetas prireikus sudaro reikiamą skaičių Vykdomųjų komitetų.
1.7 Organizacinio komiteto nariai dirba neatlygintinai. Organizatorius garantuoja Organizaciniam komitetui darbo sąlygas bei priemones, apmoka ryšių bei transporto išlaidas.

2. Čempionato dalyviai ir jų registracija
2.1. Dalyvauti čempionate gali kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, kurio kvalifikaciją patvirtina pirties organizacijos, mokyklos, klubo ar LPSPAF pripažinto pirties mokytojo rekomendacija.
2.2. Organizacinis komitetas turi teisę nurodyti amžiaus bei kvalifikacinius reikalavimus dalyviams, taip pat nustatyti starto mokestį.
2.3. Registracija vyksta iki 2023 m. rugpjūčio 31 dienos, 12 valandos – iki to laiko kiekvienas dalyvis privalo užpildyti dalyvio registracijos anketą ir sumokėti 100 eurų dalyvio mokestį. Dalyvių skaičius ribotas. Pateikti duomenys bei dalyvio pasirodymai yra vieša informacija.
2.3 Esant didesniam pretendentų skaičiui arba kilus abejonėms dėl jų kvalifikacijos, organizatorius pasilieka teisę rengti atrankinį turą.
2.4 Čempionate gali dalyvauti tik tas asmuo, kuris buvo registruotas.Perleisti kitam savo dalyvavimo teisės negalima.
2.5 Neatvykusiems į čempionatą arba iškritusiems atrankiniame ture registracijos mokestis negrąžinamas.

3. Bendroji varžybų tvarka
3.1. Čempionatas trunka vieną dieną – 2023 m. rugsėjo 9 d.
3.2. Teisėjų komitetas, vadovaudamasis čempionato vertinimo kriterijais, įvertina kiekvieną pasirodymą bendra balų suma.
3.3. Oficialūs čempionato rezultatai yra kiekvienam dalyviui užpildyti vertinimo lapai, kuriuose pažymėti teisėjų individualūs vertinimai.
3.4. Kiekvieno pasirodymo įvertinimas yra sudaromas iškart po pasirodymo, čempionato sekretoriato fiksuojamas ir vėliau negali būti keičiamas.
3.5. Pasirodymų eiliškumas nustatomas burtų keliu.
3.6. Dalyviai pasirūpina pasirodymams reikalingais modeliais. Pasirodyme dalyviui tenkantis modelis nustatomas burtų keliu, burtų traukimas vyksta kartu su pasirodymo numerio burtų traukimu.
3.7. Kiekvieną dalyvį ir registracijos metu, prieš burtų traukimą, apžiūri čempionato gydytojas. Jis turi teisę, iškilus rimtam įtarimui dėl jų sveikatos būklės, siūlyti teisėjų komitetui uždrausti dalyvio pasirodymą. Pasirodymų modeliams gydytojo apžiūra rekomenduojama, bet neprivaloma.
3.8. Kiekvienas dalyvis ir modelis čempionate pasirodo savo rizika ir atsakomybe. Čempionato organizatorius neatsako už dalyvio ir modelio pasirodymo pasekmes jo sveikatai.
3.9. Čempionato dalyviai (vanotojai bei modeliai) pasirodymuose negali būti nuogi (minimali apranga – kelnaitės).

4. Teisėjų komitetas ir sekretoriatas
4.1. Čempionato teisėjų komitetą sudaro teisėjai ir vyriausiasis teisėjas. Komiteto sudėtį savo įsakymu patvirtina LPSPAF prezidentas ne vėliau kaipmėnuo iki čempionato pradžios.
4.2. Pasirodymus vertina teisėjų komitetas, sudarytas iš ne mažiau kaip 3 teisėjų. Teisėjų komiteto posėdžiai yra uždari. Juose gali dalyvauti tik komiteto nariai, be balso teisės – ir LPSPAF prezidentasbei sekretoriato koordinatorius.
4.3. Čempionato pasirodymus stebi vyriausiasis teisėjas, ekspertai ir čempionato stebėtojai.
4.4. Čempionato teisėjais gali būti asmenys, Lietuvos arba tarptautiniuose vanojimo čempionatuose užėmę prizines vietas, pirties mokyklų mokytojai arba pripažinimą turintys pirties meistrai. Šio čempionato dalyviai teisėjais būti negali.
4.5. Vyriausiasis teisėjas pasirodymų vertinime nedalyvauja, nebent iškiltų būtinybė vertinti pavienius pasirodymus. Vyr. teisėjas prižiūri čempionato vertinimo eigą, pristato dalyvius, koordinuoja teisėjų komiteto veiklą, pirmininkauja teisėjų komiteto posėdžiuose. Iškilus būtinybei, skelbia neeilinį teisėjų pasitarimą.
4.6. Sekretoriatą sudaro: sekretoriato koordinatorius, atsakingasis sekretorius, sekretorius ir sekretorius-asistentas.
4.7. Sekretoriato koordinatorius atsakingas už sekretoriato darbui reikalingų dokumentų paruošimą, pareigų sekretoriate paskirstymą, prižiūri reglamento nuostatų laikymąsi, dalyvauja teisėjų komiteto posėdžiuose.
4.8. Atsakingasis sekretorius rūpinasi rezultatų apdorojimui reikalinga programine įranga bei užtikrina jos veikimą, atlieka skaičiavimus, sudaro galutinį protokolą.
4.9. Sekretorius stebi pasirodymų laiką, surenka balsavimo biuletenius, užtikrina ryšį tarp teisėjų ir sekretoriato.
4.10. Sekretorius-asistentas suvedinėja balsavimo rezultatus, padeda atsakingajam sekretoriui.

5. Dalyvių pasirodymų tvarka
5.1 Dalyvio pasirodymui suteikiama 20 min: 5 min viešam dalyvio prisistatymui bei demonstruojamos procedūros paaiškinimui ir 15 min vanojimo pasirodymui garinėje. Kiekvienas dalyvis prieš pasirodymą gauna 5 min darbo vietai pasiruošti ir 5 min jai sutvarkyti po pasirodymo. Privaloma griežtai laikytis laiko limito, viršijus jį, mažinami balai.
5.2 Laikas pradedamas skaičiuoti po programos paskelbimo, įėjus su modeliu į garinę, ir stabdomas po pasirodymo abiem išėjus iš garinės.
5.3 Dalyvis vantomis rūpinasi pats. Dalyvis turi teisę naudotis įvairiomis vantomis ir kitomis pirties priemonėmis, jeigu jos nekenkia vanojamajam ir yra saugios naudoti. Dalyvis gali naudotis nenustatytu kiekiu vantų, jų dydis nereglamentuojamas. Dalyviui suteikiama šalto bei karšto vandens kubiliukai, kaušas vandeniui pilti.
5.4 Vandenį ant akmenų pila arba patys dalyviai savarankiškai.
5.5 Prireikus gali būti skirtas garinės pagalbininkas langams valyti, garui pilstyti.

6. Pasirodymų vertinimas bei rezultatų paskelbimas
6.1. Kiekvienas teisėjas kiekvieno dalyvio įvertinimui gauna oficialų vertinimo lapą. Visi lapai yra registruojami ir pasirašomi čempionato sekretoriato koordinatoriaus.
6.2. Vertinimo lapą sudaro teisėjų kolegija ir patvirtina organizacinis komitetas. Jame surašomi vertinimo kriterijai, jų išaiškinimai, paliekama vietos pastaboms.
6.3. Pagrindinė teisėjo pareiga – sąžiningai, tvarkingai ir nepriklausomai užpildyti vertinimo lapą.
6.4. Vertinimo lapas pildomas 2 egzemplioriais: juodraštis ir švarraštis. Švarraštis atiduodamas sekretoriatui iki kito dalyvio pasirodymo pradžios. Vertinimo lapų duomenys yra slapti iki čempionato pabaigos. Po čempionato su vertinimo lapų duomenimis galima susipažinti, leidus LPSPAF prezidentui.
6.5. Teisėjų komitetas, vadovaudamasis čempionato vertinimo taisyklėmis, įvertina kiekvieną pasirodymą bendra balų suma.
6.6. Visiems dalyviams baigus pasirodymus, sekretoriatas suskaičiuoja balus ir užpildo varžybų protokolą.
6.7. Jei sutaptų dviejų dalyvių balų suma, aukščiau įvertintas būtų tas dalyvis, kurio balai už techninius elementus būtų aukštesni. Jei ir techniniai balai sutaptų, tuomet galutinį sprendimą turėtų teisėjų balsavimas.
6.8. Dalyvio vietą lemia surinktų balų suma.
6.9. Varžybų metu dalyvių rezultatai neskelbiami ir prieinami tik sekretoriatui, LPSPAF prezidentui ir vyr. teisėjui. Galutiniai teisėjų komiteto posėdžių protokolai yra vieša informacija ir skelbiami po varžybų.
6.10. Vyriausiasis teisėjas turi teisę uždrausti arba nutraukti dalyvio pasirodymą, jam pažeidus taisykles ar viešąją tvarką arba sukėlus pavojų savo arba savo pasirodymo modelio saugumui.
6.11. Teisėjų komiteto sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.

7. Vertinimo balai
7.1. Pasirodymas vertinamas šešių balų sistema:
0 – kriterijus neįvykdytas;
1 – kriterijus praktiškai neišpildytas;
2 – kriterijus silpnai išpildytas;
3 – kriterijus išpildytas patenkinamai;
4 – kriterijus išpildytas gerai;
5 – kriterijus išpildytas labai gerai;
6 – kriterijus išpildytas puikiai.

8. Skundų pateikimas bei nagrinėjimas
8.1.Visi skundai ir pastabos dėl varžybų eigos yra pateikiami Čempionato sekretoriatui rašytine forma, susimokėjus 30 eurų mokestį. Mokestis negrąžinamas ir lieka organizatoriams.
8.2. Skundas, susijęs su dalyvio pasirodymu, gali būti pateikiamas ne vėliau nei valanda po pasirodymo, o paskutiniojo varžybų dalyvio – per 15 min. po pasirodymo pabaigos. Paskelbus teisėjų vertinimo rezultatus, skundai dėl dalyvių pasirodymų nebepriimami.
8.3. Skundai nagrinėjami tik varžybų dieną. Skundus, susijusius su dalyvių pasirodymais, nagrinėja teisėjų komitetas. Skundus, susijusius su bendraisiais čempionato organizavimo klausimais, nagrinėja organizacinis komitetas.

9. Pasirengimas čempionatui ir informacijos sklaida
9.1. Visuomenei bei žiniasklaidos atstovams čempionatą pristato organizatorius. Informacija apie čempionatą skelbiama organizatoriaus ir organizacinių partnerių tinklalapiuose.
9.2. Siekiant užtikrinti pasirodymų saugumą bei rimtį, čempionato pasirodymai techninėmis priemonėmis fiksuojami tik su organizatoriaus leidimu.
9.3. Oficialūs čempionato rezultatai, fotomedžiaga, vaizdo įrašai bei teisėjų komentarai skelbiami viešai organizatoriaus tinklalapyje.
9.4.Visoje čempionato komunikacijoje minimi organizatoriaus, partnerių ir rėmėjų logotipai.

10. Prizai ir apdovanojimai
10.1. Prizinį fondą sudaro:
10.1.1 piniginiai prizai: čempionato dalyvių starto mokesčiai; specialiai priziniam fondui skirtos rėmėjų lėšos;
10.1.2 daiktiniai prizai – rėmėjų įsteigtos dovanos.
10.2. Kiekvienas čempionato dalyvis gauna diplomą, organizatoriaus įsteigtą prizą bei rėmėjų dovanas.
10.3. Čempionato organizatorius pirmų trijų vietų laimėtojams piniginį prizą paskirsto taip:
I vieta – 60%,
II vieta – 30%,
III vieta – 10%.
10.4. Skiriamos papildomos nominacijos: „Už geriausią vanojimo techniką“, „Už artistiškumą“, jauniausiam ir vyriausiam čempionato dalyviui.
10.5. Teisėjų komiteto sprendimu papildomų nominacijų gali būti ir daugiau.
10.6 Čempionato rėmėjai ir partneriai gali įsteigti papildomus prizus bei nominacijas.

11. Rėmėjų teisės ir pareigos
11.1. Rėmėjais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
11.2. Generaliniu rėmėju tampama, paskyrus ne mažesnę kaip 5000 eurų paramą.
11.3. Renginio pagrindinio rėmėjo statusas gaunamas paskyrus ne mažesnę kaip 1000 eurų sumą.
11.4. Rėmėjais įvardijami paskyrusieji ne mažiau kaip 300 eurų.
11.5. Rėmėjų teisės apibrėžiamos atskira rėmimo sutartimi, kuri negali prieštarauti šio reglamento nuostatoms.

12. Stebėtojų bei ekspertų teisės ir pareigos
12.1. Stebėjais ir ekspertais gali būti fiziniai asmenys, gavę oficialų LPSPAF kvietimą.
12.2. Stebėtojai turi teisę stebėti čempionatą, po čempionato raštu pateikti savo pastebėjimus LPSPAF teisėjų komitetui dėl čempionato eigos.Stebėtojams paskiriamos specialios vietos čempionatui stebėti, jie kviečiami į oficialius čempionato atidarymo ir/ar uždarymo renginius.
12.3. Ekspertai turi teisę stebėti čempionatą bei festivalį, po čempionato raštu pateikti savo pastebėjimus LPSPAF renginio eigos. Ekspertams paskiriamos specialios vietos čempionatui stebėti, jie kviečiami į oficialius čempionato atidarymo ir/ar uždarymo renginius. Netrukdydami teisėjų darbui bei dalyvių pasirodymams, gali filmuoti bei fotografuoti dalyvių pasirodymus.

13. Reglamento priedai
13.1 Prie šio reglamento pateikiami tokie priedai:
13.1.1 Vertinimo kriterijai;
13.1.2 Papildomi dokumentai:
13.1.2.1 Dalyvio anketa;
13.1.2.2Teisėjavimo lapo forma.
13.2 Reglamento priedus tvirtina renginio organizatorius.

Reglamentas patvirtintas: 2023 m. Rugpjūčio 01 d.